Stříbro:   stribro.net   strom   ostrostřelci

logo - spolek STROM, Stříbro Spolek STROM
 
STROMáci :-)
  »» Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (Albert Einstein) «« sekce pro členy  
 MENU

Informace o spolku
Akce, události
Stanovy spolku
Pro sponzory a dárce
Dokumenty ke stažení
Naši partneři
Kontakt

 CO JE NOVÉHO?

31.08.2016: Aktualizace stránek
Dnes byla dokončena aktualizace stránek spojená s přejmenováním původního občanského sdružení na Spolek STROM.

25.03.2015: Farmářské trhy
Po dohodě s Městem Stříbrem jsem se stali oficiálními pořadateli Stříbrských farmářských trhů, které se budou konat v letošním roce od května do listopadu.

15.03.2015: Setkat se s městem
... respektive s představiteli města, budou mít možnost naši členové 8. dubna v klubovně na Koubkově brance. Na programu bude život neziskovek ve Stříbře.


Najdeš nás na Facebooku. Staň se fanouškem!

Spolek STROM

STANOVY

 

Článek 1
Název a sídlo spolku

 1. Spolek STROM (dále jen spolek) je samosprávným, dobrovolným a nepolitickým svazkem členů.
 2. Sídlem spolku je: Plzeňská 51, Stříbro, okres Tachov.
 3. Spolek má postavení právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.
 4. Anglický ekvivalent jména spolku: STROM Association.

 

Článek 2
Účel spolku

 1. Účelem spolku je:
  1. Pořádání a podpora kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,
  2. podpora rozvoje města a regionu, regionálních tradic a zvyklostí,
  3. podpora obnovy a zachování historických a kulturních památek,
  4. ochrana přírody a krajiny.
 2. Výše uvedeného účelu dosahuje spolek pomocí hlavní a vedlejší činnosti.

 

Článek 3
Hlavní činnost spolku

 1. Hlavní činností spolku je:
  1. Organizování kulturních, společenských a sportovních akcí, konferencí, seminářů, besed a stáží,
  2. administrativní, organizační a poradenská pomoc místním subjektům a občanským iniciativám při organizaci jimi pořádaných kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí; při obnově a rozvoji místních historických a kulturních památek, regionálních tradic a zvyklostí,
  3. vydávání periodických i neperiodických propagačních, osvětových a informačních publikací a propagačních materiálů,
  4. navazování a zprostředkování kontaktů a spolupráce v České republice i v zahraničí,
  5. komunikace s místními, regionálními i státními orgány veřejné správy.

 

Článek 4
Vedlejší činnost

 1. Vedlejší činností spolku je především doplňková hospodářská činnost, která přímo nesouvisí s hlavní činností spolku a jejímž účelem je podpora hlavní činnosti a správa spolku.
 2. Vedlejší činností spolku je za předpokladu splnění výše uvedených podmínek zejména:
  1. Nákup a prodej občerstvení,
  2. pronájem zařízení pro zajištění kulturních, sportovních, vzdělávacích a společenských akcí včetně montáže,
  3. publikační činnost,
  4. poradenská činnost.
 3. O předmětu a rozsahu vedlejší činnosti nad rámec výše uvedeného výčtu rozhoduje členská schůze.

 

Článek 5
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze,
 2. rada spolku.

 

Článek 6
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členskou schůzi svolává rada spolku nejméně jedenkrát do roka, a to nejméně 5 dní předem. Rada spolku je povinna svolat členskou schůzi vždy tak, aby se konala v době 30 dnů před uplynutím volebního období rady spolku; neučiní-Ii tak, může členskou schůzi svolat kterýkoliv člen spolku. O svolání členské schůze svolavatel uvědomí členy spolku zasláním informace o svolání na adresu trvalého pobytu nebo na sdělenou adresu elektronické pošty, případně jiným průkazným způsobem.
 3. Členská schůze:
  1. Schvaluje plán činnosti spolku,
  2. rozhoduje o změně stanov, výši členského příspěvku, zániku spolku, jakož i o dalších záležitostech spolku, které si vyhradila,
  3. volí a odvolává předsedu spolku, jednatele spolku a finančního hospodáře spolku (členy rady spolku).
 4. Členská schůze je schopna se usnášet, je-Ii přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. K přijetí usnesení nebo volbě je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.

 

Článek 7
Rada spolku a určení statutárního orgánu

 1. Rada spolku:
  1. Rozhoduje o záležitostech spolku, které nejsou vyhrazeny členské schůzi a které si členská schůze nevyhradila,
  2. hospodaří s finančními prostředky spolku a předkládá jedenkrát do roka zprávu o hospodaření členské schůzi,
  3. připravuje podklady pro jednání členské schůze spolku,
  4. plní úkoly vyplývající z usnesení členské schůze.
 2. Radu spolku tvoří osoby uvedené v čI. 6 odst. 3 písmo c). Schůzi rady svolává předseda spolku.
 3. Funkční období rady spolku je dvouleté a končí uplynutím tohoto období. Nezvolí-Ii členská schůze novou radu před uplynutím funkčního období, setrvávají členové rady ve své funkci až do zvolení nové rady spolku; v takovém případě však může rada provádět jen opatření, která nesnesou odkladu.
 4. Rada spolku je statutárním orgánem spolku. Za radu spolku jedná navenek předseda spolku nebo jednatel spolku, a to každý samostatně.

 

Článek 8
Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 3. Členem spolku se může stát fyzická osoba. Členství vzniká rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena na základě písemné přihlášky doručené spolku.
 4. Pro nového člena spolku se stanovuje roční zkušební doba, po kterou nemůže nový člen volit a být volen do orgánů spolku. Ostatní členská práva zůstávají nedotčena. Po uplynutí zkušební doby nového člena spolku rozhoduje členská schůze o pokračování nebo o ukončení jeho členství.
 5. Za členy spolku se považují dále všechny osoby, kterým vzniklo a nezaniklo členství před účinností těchto stanov.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  1. Vystoupením, a to dnem, kdy bylo oznámení o vystoupení doručeno radě spolku,
  2. rozhodnutím rady spolku o vyloučení člena, který závažně porušil dobrou pověst spolku nebo povinnost vyplývající z členství a ani po výzvě rady spolku v přiměřené lhůtě nezjednal ravu,
  3. úmrtím.
 7. Rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku je na návrh tohoto člena přezkoumatelné členskou schůzí za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Každý člen spolku:
  1. má právo účastnit se všech akcí a členských schůzí spolku, volit a být volen do orgánů spolku a podávat orgánům spolku návrhy,
  2. má povinnost platit řádné členské příspěvky v termínech stanovených členskou schůzí, pokud není od jejich placení rozhodnutím členské schůze osvobozen.

 

Článek 9
Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými vlastní činností, z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na zabezpečení úkonů spojených s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na členské schůzi.

 

Článek 10
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak ust. § 214 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Stanovy vstupují v účinnost schválením členskou schůzí dne 24. 3. 2016. a nahrazují stanovy občanského sdružení Stříbrští občané městu registrované Ministerstvem vnitra dne 9. 6. 2003 pod č. j. VS/1-1/54175/03-R.

 

 Facebook - Page plugin

  © všechna práva vyhrazena - Spolek STROM, Stříbro powered by phpRS